Sıfırdan Borsa

Sıfırdan Borsa ve Kripto Para Haberleri
Binlerce kişinin beklediği Askeri Ceza Kanunu Resmi Gazete’de yzamanımlandı! Bedelli askerlik için…

Buna göre, firar ve izin tecavüzü gibi suçlarla ilgili olarak hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması sebebiyle ifade almzamanı imkansız hale getiren zorunlu hallerde, ilgilinin ifadesi alınmayacak. Yükümlü erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası sebebiyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast veya ağır kusur sebebiyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı sebebiyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmayacak.

Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına görecek şekilde Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.

ASTSUBAYLARIN KADEMELERİNE DÜZENLEME

Yüksekokul mezunu astsubaylar, bir kademe intibakı sağlanarak dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve start vertılacak. Görevde olan ve emekli peren yeniele de bir kademe intibakı sağlanacak.

Kanunla, en az 2 yıl ve daha uzun süreli zirveöğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilecek. Lise ve dengi okul mezunlarından, düzenleme yürürlüğe girdiği günten zaman en yenira en az 2 yıl süreli zirveöğretim bitirenler için bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilerek intibakları yapılacak. Bu kapsamda ilave kademe verilen astsubayların zaman en yeniraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin ilk kademeleri verilen ilave kademe miktarı görecek şekilde fazla olacak.

Emekli oldukları günteki öğrenim durumları esas alınmak suretiyle en az 2 yıl ve daha uzun süreli zirveöğrenim tamamlamış astsubaylardan bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanacak.

Bu düzenleme dikkatnca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler 3 ay içinde en yeniuçlandırılacak. Bu kapsamda emeklilik keseneği veya kurum karşılığı veya sigorta primi çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, düzenleme yürürlüğe girdiği günten beri 3 ay içinde ilgili kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek.

Kanunla, maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunanlar, düzenleme kapsamında yapılan intibaklarla bir ard maaş derecesinin birinci kademesine; birinci derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar birinci derecenin dördüncü kademesine yükseltilecek.

Bu düzenlemenin uygulanması sebebiyle geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini konumine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin görev onayladığı konumin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu konumdeki idare mahkemesi yetkili olacak.

İŞLETMELERİN SERMAYE İHTİYACI

Peren yeniel Temin Daire Başkanlığı, Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, müze, mehteran ve bando faaliyeti yürütenler ile üniversite gibi askeri kuruluşlarda da döner sermaye kurulacak.

Kanunla Milli Savunma Üniversitesi, etkili komutanlıkları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki döner sermaye işletmelerine tahsis olunan sermaye toplamı 100 milyon liraya çıkarıldı. Tahsis edilen sermaye miktarı Cumhurbaşkanı en yeniuçıyla 5 katına görecek şekilde artırılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen peren yeniel ve askeri öğrenci temin faaliyetleri için oluşturulan komisyonlarda görev yapan diğer kamu kurum ve kuruluşları peren yenieline görev onayladıkları her gün için 750 gösterge ve ayda en fazla 12 bin gösterge rakamının memur aylık kat szamanısı ile çarpımı en yeniucu bulunacak tutarı geçmemek üzere döner sermaye gelirlerinden ücret ödenebilecek. Ödenecek ücret, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

ÖĞRETİM ÜYELERİNE PROJE BAZLI DÖNER SERMAYE

Kanunla Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde daha güçlü bir kadro yapısının oluşturulması, diğer üniversitelerde olduğu gibi öğretim görevlilerine proje bazlı döner sermaye imkanlarının sağlanması, bu üniversiteyle özel sektör iş birliğinin artırılması, savunma sanayi alanında yeni ve özgün projeler geliştirilerek konumli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine imkan sağlanacak.

Milli Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden yapılacak kesintilerle tahsil edilecek vergiler, gelirlerin dağıtımı ve tahsisi ile bu gelirlerden üniversitenin rektör dahil akademik yöneticileri ve genel sekreteri ile sivil ve asker öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler hakkında, Yükseköğretim Kanunu’nun döner sermayeye ilişkin hükümleri uygulanacak.

Aylıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Peren yeniel Kanunu’na göre alanların bu şekilde ek ödeme matrahlarının belirlenmesinde, aylıklarını Yükseköğretim Peren yeniel Kanunu’na göre alan aynı akademik unvan ve derecedeki sivil öğretim elemanlarının mali hakları esas alınacak.

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okulları, astsubay meslek zirveokulları ve enstitülerde atamalı veya görevli sivil öğretim elemanlarına, almakta oldukları brüt üniversite ödeneğinin yüzde 30’u oranındaki ödemenin net tutarı, bu düzenleme dikkatnca aynı aya ilişkin yapılacak net ödeme tutarından mahsup edilecek.

İşletmelere tahsis edilen sermaye miktarı ile halihazırda mevcut sermayeleri arasındaki fark, merkezi yönetim bütçesine mali yük getirmeden yalnızca mevcut sermayenin işletilmesinden elde edilen kardan karşılanacak. Buna göre, 100 milyon liraya çıkarılan sermaye tutarı mevcut sermayenin işletilmesinden elde edilecek karlarla karşılanacak.

Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına sahip ve 1 Ocak 2019’dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği güne görecek şekildeki dönemde icra edilen harekat veya yurt dışı operasyon görevleri sebebiyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan bilirkişi erstart verrdan istekli olanlar, hizmet yılı hariç belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla kullanamadıkları sınav haklarını, hala sınav hakkı bulunanlar en yeni sınav hakkının bitimi güninden, sınav hakkı bitmiş olanlarsa bu maddenin yürürlük güninden zaman en yenira yapılacak ilk seçme sınavından start vermak ve sınava giremedikleri süreyi geçmemek üzere kullanabilecek.

BEDELLİ VE DÖVİZLE ASKERLİK

Kanunla yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanacak.

Buna göre, “askerliğe elverişli” en yeniuçı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin olduğı gün geçerli olan memur aylık katszamanısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim zaman en yenirasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine start veryanlar; müracaat günine görecek şekilde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat güninden beri iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

BAKAYALAR DİĞER YÜKÜMLÜLERDEN DAHA FAZLA BEDEL ÖDEYECEK

Kanunla yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olan yükümlülerin, diğer yükümlülerden daha fazla bedel ödekonumek bedelli askerlikten sürekli faydalandırılması amaçlanıyor.

Müracaat günine görecek şekilde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan günten müracaat günine görecek şekilde geçen sürenin her zamanı için ödenecek tutara ilave ek bedel alınacak. Ek bedel, 3500 gösterge rakamının ödemenin olduğı gün geçerli olan memur aylık katszamanısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kettikları toplam sürenin her zamanının çarpımı en yeniucu bulunacak.

Belirlenen ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilecek. Bir zamanı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanacak.

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine 31 Aralık 2025’e görecek şekilde müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge rakamının memur aylık katszamanısı ile çarpımı en yeniucu bulunacak tutarı, müracaat güninde Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı görecek şekilde konvertibl yabancı ülke parasını müracaat güninden beri 10 iş günü içinde buna ek olarak ödemeleri halinde; önceden ödemiş oldukları tutar, müracaat güninde düzenlemede öngörülen tutardan az olanlar, eksik kalan tutarı müracaat güninden beri 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini konumine getirmiş szamanılacak.

Önceden ödediği döviz tutarı, müracaat güninde ilgili düzenlemede öngörülen tutara eşit veya bu tutardan fazla olanlar ise askerlik hizmetini konumine getirmiş szamanılacak. Ancak bunların fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek.

Bu düzenleme kapsamındaki döviz ödemeleri, yurt dışında yurt dışı temsilcilikleri, yurt içinde Merkez Bankasınca tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilecek.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme…
Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi!Kandıra’da denizde dehşet havadisleri peş peşe geldi!
Kâbus günleri geri mi dönüyor? İşte yeni paniğin 2 sorumlusuKâbus günleri geri mi dönüyor? İşte yeni paniğin 2 sorumlusu