Sıfırdan Borsa

Sıfırdan Borsa ve Kripto Para Haberleri
Son dakika: TBMM’de kabul edildi! Stokçuluk yapanlara 1 yıldan 3 yıla görecek şekilde hapis cezası

Son dakika havadisi… Kamuoyunda “6. Yargı Paketi” olarak bilinen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

FİYATLARI ETKİLEYENLERE VE STOKÇULUĞA CEZALAR

Kanuna göre, TCK’nin “fiyatları etkileme” başlıklı maddesinde değişikliğe gidilerek fiyatları etkileme suçuyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla suçun cezası artırılıyor. Buna göre, işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi en yeniucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan havadis, havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 3 aydan 2 yıla görecek şekilde verilmesi öngörülen hapis süresi, “1 yıldan 3 yıla” şeklinde değiştiriliyor.

k1

Fiil en yeniucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde cezanın üçte biri oranında artırılmasına yönelik düzenleme ise “yarısına” çıkarılıyor.

Fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise cezanın buna ek olarak “sekizde bir” oranında artırılmasına yönelik maddedeki süre ise “yarısı oranında” olarak düzenleniyor.

Mal veya hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla bu suçun cezası da artırılıyor. Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi için 6 aydan 2 yıla görecek şekilde öngörülen hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla artırılıyor.

k2

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI MÜESSESESİ GETİRİLİYOR

Kanunla, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin getirilmesine bağlı olarak ilgili kanunlarda uyum düzenlemeleri de yapılıyor.

Kanunla, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Yürürlüğü 1 Ocak 2023’te işe koyulyacak uygulamaya göre, hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı temel eğitim dönemi, görev dönemi ve en yeni eğitim döneminden oluşacak. Temel eğitim ve en yeni eğitimi, Türkiye Adalet Akademisi verecek. Görev dönemi ise yargı mercilerinde fiilen görev yapmak suretiyle geçirilecek.

u1

Hakim ve savcı yardımcıları, atanmalarını müteakip temel eğitime alınacak, temel eğitim döneminin en yeniunda yazılı sınava tabi tutulacak ve ettikları puana göre en zirve puandan işe koyulmak üzere ayrı ayrı sıralanacak. Eşitlik halinde hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavında puanı zirve olana öncelik tanınacak. Eşitliğin devam etmesi halinde kura çekilerek sıralama belirlenecek. Hakim ve savcı yardımcıları bu sıralamaya göre, Adalet Bakanlığınca belirlenen ilk derece yargı konumleri arasından seçtikleri il veya ilçelere görev dönemini geçirmek üzere atanacak.

Hakim ve savcı yardımcıları görev döneminde bölge adliye veya bölge idare mahkemeleri ile Yargıtay veya Danıştayda da görevlendirilebilecek.

Hakim ve savcı yardımcıları, görev döneminde Türkiye Adalet Akademisinde iki kez ara eğitime alınacak. Her ara eğitimin en yeniunda yazılı sınav yapılacak.

Görev dönemini tamamlayan hakim ve savcı yardımcıları en yeni eğitime alınacak, eğitimin ardından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınava girebilmek için en yeni yazılı sınav puanı ile yazılı sınavlar nihai puanının ayrı ayrı en az 70 olması gerekecek.

u2

Temel eğitim ve ara eğitim yazılı sınav en yeniuçlarına göre; en yeni yazılı sınavdan tam puan alsa bile yazılı sınavlar nihai puanının 70 ve üzerinde olma ihtimali kalmayan hakim ve savcı yardımcıları, 15 gün içinde yeniden ikinci ara eğitim yazılı sınavına alınacak. Bu sınav en yeniucuna göre de yazılı sınavlar nihai puanının 70 ve üzerinde olma ihtimali kalmayanların hakim ve savcı yardımcılıklarına Adalet Bakanlığınca en yeni verilecek.

Hakim ve savcı yardımcılığı en yeniunda başarılı szamanılmak için yazılı sınavlar nihai puanının yüzde 50’si, sözlü sınav puanının yüzde 25’i ile görev ve eğitim dönemlerinde verilen puanların aritmetik hemen hemensının yüzde 25’inin toplamının en az 70 olması gerekecek.

Yazılı sınavlar; hakim ve savcı yardımcılarına ders verenler arasından Türkiye Adalet Akademisi Başkanınca seçilen başkan ile 4 asıl ve 2 yedek üyeden oluşan yazılı sınav kurulu tarafından yapılacak.

Sözlü sınav; Türkiye Adalet Akademisi Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı ve Peren yeniel Genel Müdürü ile hakim ve savcı yardımcılarına ders verenler arasından ilgili bakan yardımcısınca seçilen 2 asıl ve 1 yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı en yeniunda başarılı olamayanlar, talepleri halinde merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilecek, aksi halde bu kişilerin hakim ve savcı yardımcılığına en yeni verilecek.

kkk

Hakim ve savcı yardımcılığı süresini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile bu süreyi tamamlzamanıp mesleğe kabul edildikten devamında hakim ve savcı yardımcılığı süresi görecek şekilde çalışmadan görevden ayrılanlar, bu süre zarfında özülerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemenin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödeyecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Kanunla, hakim ve savcı yardımcısının görev ve yetkileri belirleniyor.

Buna göre, hakim ve savcı yardımcısı, mahkemede, hakim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı incelekonumek hakime sunmakla, duruşma ve keşif işlemlerinde hakime yardımcı olmakla, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrol etmekle, tensip ve gerekçeli en yeniuç taslaklarını hazırlamakla, ara en yeniuçların icrasına dair iş ve işlemleri yapmakla, hakimin istediği meselelar hakkında hukuki araştırma yapmakla görevli olacak. Bu kişiler, mevzuatta belirtilen diğer görevleri ve hakim tarafından verilen benzeri görevleri de konumine getirecek.

Görev döneminde hakim ve savcı yardımcısının, Cumhuriyet başsavcılığındaki görevleri ise “Savcı tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı incelekonumek savcıya sunmak; soruşturma işlemleri ile kovuşturma aşamasında savcının görev alanına giren işlerde savcıya yardımcı olmak; yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan önce kontrol etmek; soruşturma evrakına ilişkin en yeniuç taslakları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında kanun yollarına başvuru taslaklarını hazırlamak; her türlü yazışma taslağını hazırlamak, savcının istediği meselelar hakkında hukuki araştırma yapmak ve mevzuatta belirtilen görevler ile savcı tarafından verilen benzeri görevleri konumine getirmek” olacak.

f2

Münhasıran hakim veya savcı tarafından yapılması gereken iş ve işlemler, hakim ve savcı yardımcısı tarafından yapılamayacak.

DEĞERLENDİRME FORMU DÜZENLENECEK

Her hakim ve savcı yardımcısı hakkında; eğitim dönemlerinde Türkiye Adalet Akademisinin ilgili daire başkanı; görev döneminde ise eğitici hakim ve savcı, Yargıtay ve Danıştayda ilgisine göre daire başkanı veya savcı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirme formu düzenlenecek.

Bu form düzenlenirken hakim ve savcı yardımcısının vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarı, görevine bağlılığı ve ahlaki gidişi ile iletişim becerisi ve stres yönetimi kabiliyetine dair hususlar dikkate alınacak.

Müfettiş maiyetinde görev yapılması durumunda müfettiş, Anayasa Mahkemesinde görev yapılması durumunda ise bölüm başkanı tarafından hakim ve savcı yardımcısı hakkında değerlendirme formu düzenlenecek.

g32

Düzenlenecek formlar Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere ilgisine göre Adalet Komisyonu Başkanlığı ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay Birinci Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığına verilecek.

Teşvik ve ödüllendirme amacıyla hakim ve savcı yardımcılığı en yeniunda başarılı olanlardan sıralamada ilk üçe girenler, ad çekmeye dahil edilmeyecek ve listeden seçim yapabilecek.

Hakim ve savcıların, birinci sınıfa ayrılması için en az 3 meslek içi eğitim programına katılması gerekecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunun teftiş programları, en geç 2 yılda bir mahallinde denetimi sağlayacak şekilde düzenlenecek ve uygulanacak. Yıllık teftiş programları, her yıl ocak zamanının en geç 2’nci 7 günsı en yeniuna görecek şekilde ilan edilecek.

V32

NOTERLİKLERE ATAMA

Kanunla, boşalan veya açılan noterliklere yapılan atamalardan vazgeçmenin hangi süre içinde yapılacağı da düzenleniyor. Atanma veya nakil talebinde bulunan başvuru sahiplerinin vazgeçme talepleri, ilan zamaninden işe koyulyarak 1 ay içinde iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek. Aksi halde vazgeçme talebi dikkate alınmayacak.

Noterin göreve işe koyulmasına ilişkin zorunluluk ile haklı bir neden olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması durumunda noter istifa etmiş szamanılacak. Noter, atama veya nakle ilişkin en yeniuçın Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde ilanından işe koyulyarak 1 ay içinde yeni görevine işe koyulyacak. Atanan veya nakledilen noterin henüz çalıştığı konume ilişkin noterlik sıfatı, Cumhuriyet savcısının huzurunda yapılacak devir ve teslim işleminin bitmesiyle en yenia erecek, yeni konum noterlik sıfatı ise bu konume fiilen işe koyulma zamaninde kazanılmış olacak.

Atama en yeniuçının tebliğinden önce noterin vazgeçme hakkını kullanabileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kettirılacak.

NO

Noterlere ilişkin düzenlemeler, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek. Fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele edilebilmesi, stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) bu suçlar için belirlenen cezalar artırılıyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile noterler, taşınmaz sat sat vaadi sözleşmesi yapabilecek, bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz sat sat sözleşmesi yapabilecek.

Taşınmaz sat sat sözleşmesi noterler tarafından da yapılabilecek.

Noterler, taşınmaz sat sat başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamzamanı dikkate alacak ve taşınmaz sat satıyla ilgili diğer kanunlarda konum alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetecek.

vd

TAPU KAYIT ÖRNEĞİ NOTERLERLE PAYLAŞILACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kzamanıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılacak.

Taşınmaza ilişkin kzamanıt ve belgelerin eksikliği halinde ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılacak.

Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın sat satına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten devamında taşınmaz sat sat sözleşmesi yapılacak.

tap

Satış sözleşmesi taraflarca imzalandığı anda noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi bu sisteme kaydedecek.

Sözleşmenin sisteme kaydından devamında tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanacak. Satış sözleşmesi ile diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarılacak ve fiziki olarak arşivlenecek.

NOTER ÜCRETİ 500 LİRADAN AZ, 4 BİN LİRADAN FAZLA OLAMAYACAK

Kanuna göre, noterler taşınmaz sat sat sözleşmesiyle ilgili işlemleri bizzat yapacak.

Tapu kzamanıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya sat sata engel hukuki durumun varlığı halinde noterlerce sat sat işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Noterler tarafından yapılacak taşınmaz sat sat sözleşmelerinde sadece tapu harcı alınacak, bu işlemler için buna ek olarak noter harcı istenmeyecek.

Taşınmaz sat sat sözleşmeleri damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar değerli kağıt bedellerinden istisna olacak. Bu kapsamda yapılan işlemler karşılığında noter ücreti dışında herhangi bir ücret alınmayacak. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak ve ücret tarifesinde gösterilecek. Bu miktarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri dikkatnca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.

SA

Taşınmaz sat sat işlemleri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün döner sermaye işletmesine gelir kaydedilmek üzere hizmet bedeli alınacak ve bu işlemler sebebiyle noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmeyecek.

Taşınmaz sat sat sözleşmesinin düzenlenmesinden dolzamanı oluşan zarardan noterler de sorumlu olacak. Bu zararın devlet tarafından ödenmesi halinde devlet, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu edecek. Notere karşı açılacak davalar, tapu sicilinin bulunduğu konum mahkemesinde görülecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği zaman itibarıyla yapılmış olan atama ve nakil ilanları ile bunlara ilişkin iş ve işlemler hakkında uygulama devam edecek.

DANIŞTAY KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

Düzenlemeyle, Danıştay Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sabit üyelerle görev yapan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, iş yükü dikkate alınarak yargılamada gecikmelere sebebiyet verilmemesi amacıyla mevcut yapısıyla çalışması için belirlenen süre 31 Aralık 2022’den 31 Aralık 2026’ya görecek şekilde uzatılıyor.

csa

Danıştay daire szamanısının 10’a düşürülmesi için öngörülen süre, 4 yıl daha uzatılıyor.

Yargıtay Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 8 asıl, 4 yedek olmak üzere 12 üyeden oluşacak.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kuruluna seçilenlerin bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemeyeceklerine yönelik hüküm yürürlükten kettirılıyor.

BS

Düzenlemedeki hükümler 1 Ocak 2023 zamaninde yürürlüğe girecek.

Öte yandan, kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, TBMM Genel Kurulunun, daha önce alınan 24 Haziran Cuma, 25 Haziran Cumartesi ve 26 Haziran Pazar günü çalışma en yeniuçı kettirıldı.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, 28 Haziran Salı saat 15.00’te toplanmak üzere en yenilandırdıtı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler…
'Erdoğan'ın maaşına zam' iddialarına AK Parti'den flaş açıklama!‘Erdoğan’ın maaşına zam’ iddialarına AK Parti’den flaş duyuru!
Sokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdiSokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdi